มาไขความลับของ UC-II

คอลลาเจนไทพ์ทู ชนิด Undenatured Type II Collagen เป็นสารสกัด Nutraceutical ที่สกัดมาจากกระดูกอ่อนบริเวณหน้าอกของไก่ (Chicken sternum cartilage) มีงานวิจัยศึกษาในระยะแรก พบว่าสามารถลดอาการอักเสบได้ในผู้ป่วยที่เป็นโรคไขข้อรูมาตอยด์[10] นอกจากนี้มีการศึกษาในสัตว์ทดลองที่ป่วยเป็นข้อเข่าเสื่อมจากภาวะน้ำหนักตัวเกิน พบว่าอาการข้อเข่าเสื่อมดีขึ้นหลังจากกินสารคอลลาเจนไทพ์ทู (UC-II) ขนาด 40 มิลลิกรัมต่อวัน เป็นเวลานาน 90 วัน แต่เมื่อหยุดกินสารคอลลาเจนไทพ์ทู (UC-II) ภายใน 30 วัน ก็กลับมามีอาการเช่นเดิม[11] นอกจากนี้ยังมีการศึกษาฤทธิ์ต้านอาการอักเสบ โดยพบว่าคอลลาเจนไทพ์ทู (UC-II) สามารถยับยั้งการทำลายเซลล์กระดูกอ่อนบริเวณผิวข้อ โดยยับยั้งการทำงานของเม็ดเลือดขาวชนิด Regulatory T lymphocyte และควบคุมระดับของสาร interleukin-10 และ TGF-â ซึ่งทำให้เกิดการอักเสบได้ดี จึงช่วยลดการปวดและอักเสบในผู้ที่เป็นโรคข้ออักเสบได้[12]

งานวิจัยของ David C. Crowley และคณะ[13] ได้ทำการศึกษาในผู้ป่วยโรคข้อเข่าเสื่อมจำนวน 52 คน โดยทำการเปรียบเทียบแบบสุ่มเลือกถึงประสิทธิผลการรักษาระหว่างกลุ่มที่รับประทานคอลลาเจนไทพ์ทู (UC-II) ขนาด 40 มิลลิกรัมต่อวัน เทียบกับกลุ่มที่ได้สารสกัดสูตรผสมของ glucosamine และ chondroitin ในระยะเวลา 90 วัน พบว่าสารคอลลาเจนไทพ์ทู (UC-II) สามารถลดอาการของโรคข้อเข่าเสื่อมได้ดีกว่าถึง 33% โดยประเมินจากคะแนน Western Ontario and McMaster Universities Osteoarthritis Index (WOMAC) score เมื่อเทียบกับสารสกัดสูตรผสมของ glucosamine และ chondroitin ที่ลดอาการได้เพียง 14% เท่านั้น นอกจากนี้ยังพบว่า Undenatured Type II Collagen (UC-II) ยังสามารถลดอาการปวด (visual analog scale: VAS) ได้ดีกว่าและเพิ่มประสิทธิภาพระหว่างการทำงานได้ดีกว่า (Lequesne’s functional index score) เมื่อเทียบกับกลุ่มที่รับประทาน glucosamine และ chondroitin และยังเพิ่มคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยโรคข้อเข่าเสื่อมได้ดีอีกด้วย

นอกจากนี้ในปี ค.ศ. 2013 James P Lugo และคณะ[14] มีการศึกษาถึงประสิทธิผลของสารคอลลาเจนไทพ์ทู (UC-II) ในอาสาสมัครสุขภาพดีที่ออกกำลังกายเป็นประจำแต่มีอาการเจ็บที่ข้อเข่าเฉพาะเวลาออกกำลังกายอย่างหนักเท่านั้น โดยศึกษาแบบสุ่มเลือกโดยเปรียบเทียบ 2 กลุ่ม แบ่งเป็นกลุ่มที่รับประทานคอลลาเจนไทพ์ทู (UC-II) ขนาด 40 มิลลิกรัมต่อวัน และกลุ่มที่ได้รับยาหลอก หรือ placebo และติดตามเป็นระยะเวลา 120 วัน พบว่ากลุ่มที่รับประทานคอลลาเจนไทพ์ทู (UC-II) มีค่าเฉลี่ยองศาของการยืดเข่าได้ดีขึ้น (average knee extension) มากกว่าเมื่อเทียบกับกลุ่มที่ได้รับยาหลอกอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (81.0° vs. 73.2°, p = 0.002) และกลุ่มที่รับประทานคอลลาเจนไทพ์ทู (UC-II) ยังสามารถออกกำลังกายโดยวิ่งบนลู่วิ่งปรับความชันได้เป็นระยะเวลานานกว่าก่อนที่มีอาการเจ็บหัวเข่าถึง 2 เท่าเมื่อเทียบกับกลุ่มที่ได้รับยาหลอกและแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p = 0.019) นอกจากนี้กลุ่มที่รับประทานสารคอลลาเจนไทพ์ทู (UC-II) ยังพบว่ามีอาสาสมัครจำนวน 5 คน หรือ 18.5% ไม่มีอาการปวดเลยในขณะที่ทดสอบ และไม่พบผลข้างเคียงใด ๆ จากงานวิจัยนี้ จึงสรุปได้ว่าสารคอลลาเจนไทพ์ทู (UC-II) ขนาด 40 มิลลิกรัมต่อวัน มีประสิทธิภาพในการบรรเทาอาการของโรคข้อเข่าเสื่อมได้ดี สามารถลดอาการอักเสบ ลดอาการปวดของข้อเข่า เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานและเดินได้ดีขึ้น และยังเพิ่มคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยโรคข้อเข่าเสื่อมได้ นอกจากนี้คอลลาเจนไทพ์ทู (UC-II) ยังได้ผลดีในผู้ที่ออกกำลังกาย โดยเพิ่มประสิทธิภาพในการยืดองศาของเข่าได้ดีขึ้น และเพิ่มระยะเวลาการออกกำลังกายในการวิ่งบนลู่วิ่งที่ปรับความชันได้นานกว่าก่อนที่มีอาการเจ็บถึง 2 เท่า โดยที่มีความปลอดภัยสูงและไม่มีผลข้างเคียง[14]

ล่าสุดในปี ค.ศ. 2016 มีการศึกษาของ James P Lugo และคณะ[15] ได้ทำการศึกษาประสิทธิภาพและความปลอดภัยของคอลลาเจนไทพ์ทู (UC-II) ขนาด 40 มิลลิกรัมต่อวัน ในการบรรเทาอาการปวดและการอักเสบของผู้ป่วยโรคข้อเข่าเสื่อม เทียบกับกลุ่มที่รักษาด้วยสารสกัดสูตรผสมของ glucosamine ขนาด 1,500 มิลลิกรัม และ chondroitin ขนาด 1,200 มิลลิกรัมต่อวัน และกลุ่มที่ได้รับยาหลอก จากการติดตามผลการรักษารวม 6 เดือน ในผู้ป่วยโรคข้อเข่าเสื่อมทั้งหมด 191 คน พบว่ากลุ่มที่รับประทานคอลลาเจนไทพ์ทู (UC-II) สามารถบรรเทาอาการและลดการอักเสบของข้อเข่าเสื่อมได้ดีจากการประเมินด้วยคะแนน WOMAC score ทั้งด้านการลดอาการปวดข้อ อาการข้อเข่าติด และการใช้งานของข้อเข่า และพบว่าดีกว่าเมื่อเทียบกับกลุ่มที่ได้รับสารสกัดสูตรผสมของ glucosamine และ chondroitin และกลุ่มที่ได้รับยาหลอกอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p = 0.04, p = 0.002 ตามลำดับ) นอกจากนี้ยังพบว่าคอลลาเจนไทพ์ทู (UC-II) มีความปลอดภัยสูงโดยไม่พบผลข้างเคียงเลยจากงานวิจัยนี้ ซึ่งต่างจากกลุ่มที่ได้รับสารสกัดสูตรผสมของ glucosamine และ chondroitin ที่มีผลข้างเคียงที่เกี่ยวข้องกับยาถึง 25% จึงสรุปได้ว่า สารคอลลาเจนไทพ์ทู (UC-II) มีประสิทธิภาพดีในการบรรเทาอาการและลดการอักเสบของโรคข้อเข่าเสื่อมและมีความปลอดภัยสูง

อ่านงานวิจัยเพิ่มเติม

Efficacy and tolerability of an undenatured type II collagen supplement in modulating knee osteoarthritis symptoms: a multicenter randomized, double-blind, placebo-controlled study | Nutrition Journal | Full Text (biomedcentral.com)

เอกสารอ้างอิง

1. Crowley D.C., et al. Safety and efficacy of undenatured type II collagen in the treatment of osteoarthritis of the knee: a clinical trial. Int J Med Sci. 2009; 6: 312-321.
2. Schauss A.G., et al. Effect of the Novel Low Molecular Weight Hydrolyzed Chicken Sternal Cartilage Extract, BioCell Collagen, on Improving Osteoarthritis-Related Symptoms: A Randomized, Double-Blind,Placebo-Controlled Trial. J. Agric. Food Chem. 2012, 60, 4096-4101.
3. James P Lugo, et al. Undenatured type II collagen (UC-II®) for joint support: a randomized, double-blind,placebo-controlled study in healthy volunteers. Journal of the International Society of Sports Nutrition.2013, 10; 48:1-12.
4. Matthew D. Shoulders and Ronald T. Raines. Collagen structure and stability. Annu Rev Biochem. 2009; 78: 929–958.
5. Ronca F, et al. Anti-inflammatory activity of chondroitin sulfate. Osteoarthritis Cartilage suppl.1998. 6(A): 14-2.
6. Sheldon, E. A Randomized double blind clinical pilot trial evaluating the safety and efficacy of hydrolyzed collagen type II (Biocell Collagen) in adults with osteoarthritis. Maiami Research Associates. April 25, 2003.
7. BagchiD,et al. Effects of orally administered undenatured type II collagen against arthritic inflammatory diseases: a mechanistic exploration. Int J ClinPharmacol Res. 2002; 22(3-4):101-10.

Arista UCJ Plus เป็นอาหารเสริมที่เหมาะกับการดูแลและบำรุงกระดูกอ่อน กระดูกข้อต่อและป้องกันข้อเสื่อมโดยเฉพาะ โดยใช้นวัตกกรรม UC-II® ที่เป็น Undenature collagen Type II ที่เป็น ลิขสิทธิ์จาก Lonza ประเทศอเมริกา ที่มีผลทดสอบว่าช่วยกระตุ้นให้เซลล์กระดูกอ่อนสร้างเนื้อเยื่อกระดูกอ่อนในร่างกายได้อย่างมีประสิทธิ์ภาพ

สามารถบรรเทาอาการปวดอักเสบและเพิ่มความยืดหยุ่นของข้อต่อได้ดีมากกว่าการใช้ยา Glucosamine 1200 mg ร่วมกับ Chondroitin 1500 mg 2.7 เท่า

พร้อมประสานคุณค่าสารสกัด Curcumin C3 microencapsulation ที่ช่วยยับยั้งการอักเสบและกระตุ้นการสร้างส่วนที่เป็นเนื้อเยื่อกระดูกอ่อนได้ดีมากกว่า ทำให้คุณรู้สึกดีขึ้นใน 15 วัน

ขนาดบรรจุ 30 Capsule ทานได้ 30 วัน

ราคาปกติ 990 บาท

โปรโมชั่นราคาพิเศษ 750 บาท

Arista UCJ Plus (UC-II) จะทำงาน 3 ขั้นตอนดังนี้

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn